Anjelská hierarchia

Existuje nespočetné množstvo definícií anjela, všetky hovoria o božských bytostiach plných svetla a bezpodmienečnej lásky. Anjeli sú živým božím svetlom (viac sa dozviete v sekcii Anjeli a Archanjeli).

S anjelmi v rôznych podobách sa stretávame snáď vo všetkých náboženstvách, kde tiež nosia najrôznejšie mená. Samotné meno nemá taký význam, stačí pomyslieť na anjela a poprosiť ho o pomoc. Ten pravý anjel rád pomôže.

Anjeli sú stále okolo nás, v každom okamihu sú pripravení poskytnúť nám toľko potrebnú oporu. Dokážu pritom všetko. Dokážu sa pohybovať priestorom aj časom, nemajú žiadne prekážky.

Potrebujete anjelskú pomoc a neviete sa s anjelmi spojiť priamo? Využite našich veštcov. Na kontakt s anjelmi sa špecializuje veštica Daniela. Stačí zavolať do našej online veštiarne na telefón 0988 612 700.

Anjeli sú dokonalí

Anjeli sa nevyvíjajú, sú dokonalí takí, akí sú. Napriek tomu sa zaraďujú do určitého systému, hierarchie, ktorá berie rôzne podoby, líšia sa v rôznych tradíciách. Najznámejšia je kresťanská verzia, ktorá pochádza z diela Nebeská hierarchia. Jej autorom je novoplatónský filozof a teológ pôsobiaci v Sýrii Dionýzius Pseudo-Areopagita. Pôvod Dionýzovej hierarchie je datovaný do 6. storočia nl.

Dionýzius rozlišuje celkom 9 anjelských rádov (chórov), ktoré sa združujú do troch trojíc. Prvý chór je najbližšie Bohu, len títo anjeli môžu predstupovať pred Boží trón. Anjeli prvého chóru preberajú božské svetlo, aby ho odovzdávali ďalším anjelom nižšie v hierarchii.

  • Prvou trojicou sú serafíni, cherubíni a tróni.
  • Druhou trojicou sú panstvá, cnosti a mocnosti.
  • Treťou trojicou sú kniežatá, archanjeli a anjeli.

Prvý Anjelský chór sa z kresťanského pohľadu zrkadlí v Otcovi, druhý potom odpovedá Synovi a tretí Duchu Svätému.

Serafíni

Serafíni (serafíni) sú predstavitelia najvyššieho anjelského chóru.

Serafíni sú anjelmi lásky, svetla a ohňa. Tiež samotné označenie serafín sa dá preložiť ako “žiara”. Ich svetlo žiari tak jasne, že človeka oslepuje a nie je schopný s týmito anjelmi komunikovať. Sú najbližšie božstvu a sprostredkovávajú božské svetlo ostatným anjelom.

Medzi serafínmi nájdeme anjelského princa Serafiela a Metatrona.

Cherubíni

Cherubíni v sebe nesú múdrosť Boha. Podľa významu slova “cherubíni” sú to tí, ktorí sa prihovárajú. Sú to strážcovia svetla hviezd, tiež anjeli poznania.
Cherubíni na seba berú podobu posvätných zvierat.

Bývajú spájaní tiež s egyptskými bohmi Šachmat alebo Anubis. Často sa zobrazujú s ľudskou tvárou a telom zvierat.

Cherubínom vládnu anjeli Kerubiel a Ofaniel.

Trónovia

Trónovia sú nositeľmi viery a pokory. Ich meno sa dá interpretovať ako tí, čo všetko vidia. Sú božskými pozorovateľmi, sprostredkovávajú energiu planét a sú tiež ochrancovia planét.
Spoločne s cherubínmi sú trónovia súčasťou posvätného vozidla, ktoré krúži okolo Božieho trónu.

Anjelskými princmi trónov sú Cafkiel a Orifiel.

Panstvá

Panstvá predstavujú božských vodcov, ktorí sprostredkovávajú božskú múdrosť. Pomáhajú k harmónii materiálneho a duchovného sveta. Zabezpečujú tiež fungovanie zákona príčiny a následku.

Medzi týmito anjelmi nájdeme Zadkiela, Zachariel alebo Teratela.

Cnosti

Cnosti sú anjeli prírody, ovládajú prírodné zákony. Práve cnosti tiež zodpovedajú za všetky zázraky, ktoré prírodným zákonom odporujú. Sú nositeľmi duchovnej energie, tiež odvahy a statočnosti.

Anjely – cnosti sú Barbiel, Hamaliel a Sabrael.

Mocnosti

Mocnosti majú schopnosť navodiť harmóniu a rovnováhu. Sú to anjeli varovania, ktorí čelia zlu a obracajú ho v dobro. Chaosu dávajú poriadok. Udržujú záznamy o histórii a svetovom náboženstve.
Vládcovia mocností sú anjeli Kamael a Verchiel.

Kniežatá

Kniežatá sú anjeli, ktorí strážia celé skupiny ľudí, národy, krajiny, mestá alebo kontinenty. Napomáhajú rozhodovaniu, ktoré sa týka spoločenstva ľudí. Ovplyvňujú globálne otázky, bez toho aby boli postrehnutí.

Jedným z vládcov týchto anjelov je Cerviel.

Archanjeli

Archanjeli sú božskými poslami, ktorí sa môžu zjavovať ľuďom. Kým anjeli strážni bývajú okom nepostrehnuteľní, archanjelov možno uvidieť.

Medzi archanjelov radíme Michaela, Rafaela, Gabriela (známych z kresťanskej biblie) alebo Ariela. Svojimi vlastnosťami však zapadajú aj do ostatných anjelských chórov.

Anjeli

Z hľadiska hierarchie nájdeme v poslednom chóre anjelov strážnych. Možno sa však s nimi stretnúť aj v ďalších ôsmich chóroch.

Každý z týchto anjelov sprevádza konkrétneho človeka na jeho životnej púti, je spoločníkom každej ľudskej bytosti od narodenia až do smrti. Podporuje človeka a v prípade potreby privoláva na pomoc ďalších anjelov.

Vládcom tohto anjelského chóru je Adnachiel.

Anjeli sú pripravení pomôcť aj vám!
Chcete sa spojiť so svojím anjelom strážnym? Potrebujete anjelskú pomoc? Môžete využiť napríklad anjelské karty alebo služby veštice, ktorá s anjelskými kartami pracuje. Takúto vešticu nájdete aj u nás.

Kontaktujte vešticu Danielu, ktorá sa na anjelov a anjelskú terapiu špecializuje.

Čítať ďalej:

veštice online