Sedem archanjelov a striedanie vekov

7 andelu

Tak ako sa strieda deň a noc, Slnko zapadá a vychádza, neustále sa opakujú aj fázy Mesiaca. Cyklicky sa mení postavenie planét na oblohe. Striedajú sa ročné obdobia. V živote prichádza zrodenie a smrť. Vesmír neustále prechádza opakujúcimi sa cyklami, s ním aj planéta Zem, dokonca aj ľudská kultúra a dejiny.

Striedanie vekov v dejinách ľudstva je podľa teórie angelológie spájané s energiou archanjelov. Každý cyklus dejín má nejakú atmosféru, ktorá má pôvod vo vyššej inteligencii, konkrétne v jednom zo siedmich archanjelov. Každá epocha tak vyžaruje nejakú energiu, ktorá je priraďovaná danému archanjelovi. Tá sa odráža vo všetkých oblastiach ľudského pôsobenia ako je kultúra, umenie, filozofia, ale aj v prírodných dejoch či udalostiach na planéte Zem.

Angelológia a dejiny

Táto teória pochádza z počiatku 16. storočia, keď ju vo svojom pojednaní opísal nemecký učenec, teoretik angelológie a kláštorný opát Johannes Trithemius (tiež Johannes Heidenberg alebo Johannes Zeller). Svoje dielo nazval “O siedmich druhotných príčinách alebo inteligencia, ktoré riadia obehy nebeských sfér podľa Božej vôle” a venoval ho cisárovi Maximilianovi. Avšak súčasne priznáva, že náuka o siedmich vyšších archanjelských inteligenciách ako o vládcoch daného časového obdobia má korene oveľa hlbšie.

Siaha až k siedmim bohom uctievaným v dobe babylonskej ríše. Do kresťanstva sa dostali v podobe hebrejských mien Orifiel, Anael, Zaqchariel, Rafael, Samael, Gabriel a Michael. V modernej podobe sa s touto znovuobjavenou teóriou stretávame aj v súčasnosti. Potvrdzuje ju dlhoročný výskum bratislavského matematika a sociológa RNDr. Emila Páleša, CSc.

Každý zo siedmich archanjelov vládne podľa náuky o striedaní vekov svetu 354 rokov a 4 mesiace v tomto poradí: Orifiel, Anael, Zaqchariel, Rafael, Samael, Gabriel, Michael.

Významné osobnosti dejín čerpali inšpiráciu práve z vyšších anjelských sfér, niesli odkaz jedného zo siedmich archanjelov. To vysvetľuje, prečo estetické, filozofické, náboženské i spoločenské prvky danej doby na rôznych miestach planéty nesú spoločné rysy, hoci sa utvárali úplne nezávisle na sebe. Vysvetľuje to aj tvorivé vlny, keď sa významné osobnosti svojho odboru rodili v určitých cyklických obdobiach.

Archanjeli v dejinách podľa dátumu

Z hľadiska tejto teórie teraz žijeme v epoche, ktorej vládne archanjel Michael. Jeho epocha začala v roku 1879 a skončí v roku 2234, kedy ho nahradí archanjel Orifiel. Michael nadväzuje na archanjela Gabriela, ktorý bol duchom v období od roku 1171 do roku 1525, pred ním vládol Samael, ešte predtým Rafael, Zachariel a Anael.

Archanjeli a anjeli v živote
Z koreňov angelológie a náuky o siedmich archanjelov vládnucim epochám dejín pochádza tiež sedemdňový týždeň. Človek však nežije iba v tomto sedemdňovom cykle, ale údajne aj v cykloch sedemročných. Každý deň a každý rok ľudského života tak náleží jednému zo siedmich archanjelov.

Každý z nás má v každom okamihu okolo seba anjelov pripravených pomôcť. Ak sa s anjelmi chcete spojiť a nedokážete to sami, kontakt môže sprostredkovať niektorá z našich veštíc.

veštice online