I-ťing: Kniha premien

kniha promen

I-ťing je legendárnou knihou, ktorá je stará niekoľko tisíc rokov. Jej pôvod je datovaný až do doby 2 000 rokov pred n.l. Radí sa k tým najstarším pamiatkam písomníctva a tiež k tým najvýznamnejším. Najmä v čínskej kultúre zanechala svoj odkaz a ovplyvnila väčšinu toho, čo prišlo po nej. I-ťing predstavuje tiež systém veštenia, ktorý využíva skryté nevedomie človeka, resp. veštca.

Chameleón ako symbol zmeny

I-ťing sa nazýva aj ako Kniha premien. Dala by sa tak totiž preložiť z čínštiny. Čínske “I” znamená chameleóna, teda symbol zmeny. Ting je potom označením pre “knihu” či “pojednanie”.

Kniha premien je vnímaná ako filozofické dielo, kniha múdrosti. Stala sa jedným z nosných pilierov celej čínskej kultúry, ale ovplyvnila aj myslenie a filozofické smery mimo Ázie. Kľúčové uplatnenie má ako orákulum, systém veštenia. Bolo tomu tak v minulosti a je tomu tak aj dnes.

Hexagram ako kľúč k životnému kolobehu

Kniha premien je tvorená celkom 64 hexagramami. Na týchto hexagramoch – archetypálnych situáciách je postavené jadro celej knihy.

Hexagramy sú zvláštne grafické obrazce, symboly zachytávajúce trvalý pohyb všetkého diania na Zemi aj v kozme, nesú v sebe vyjadrenie všetkých možných pozemských i kozmických situácií.

Ide o grafické ikony zložené výhradne z vodorovných čiar, tie môžu byť buď plné (symbolizujú energiu jang a nazývajú sa nepárne), alebo prerušované (nesú energiu jin a hovorí sa im tiež párne).

Každý hexagram má svoje meno a význam, každý tiež sprevádza vysvetľujúci text. Text bol k hexagramom doplnený neskôr. Za jeho autora je považovaný Confucius. Práve Confucius sa zaslúžil o to, že Kniha premien bola pochopená so všetkými súvislosťami. To však vyžaduje značnú dávku úsilia.

Hexagram ako zloženie dvoch trigramov

Každý z šesťdesiatich štyroch hexagramov Knihy premien je zostavený zo šiestich čiar ležiacich v horizontálnej polohe. V Knihe premien sa číta zospodu nahor.

Každý z hexagramov sa dá ešte rozdeliť na dva trigrami, obrazce zložené z troch čiar. Každý trigram nesie svoj samostatný význam. Možných variácií trigramov v Knihe premien je osem, každý z nich nesie označenie – nebo, zem, oheň, voda, hrom, hora, jazero alebo vietor. Ide o znaky, ktoré majú znázorňovať všetky základné prvky života a tiež symboly, ktoré vedú k ďalšiemu postupu a vývoji.

Ako sa hexagramy čítajú?

Hexagramy svoj význam odovzdávajú v troch rovinách. Tou základnou je postavenie jednotlivých čiar hexagramu, kedy sa postupuje od tej najnižšej k tej najvyššej. V ďalšej rovine sa potom zohľadňujú súvislosti medzi jednotlivými čiarami. Tretia rovina pracuje s trigramami, každý má vlastný význam a tiež súvislosť s druhými trigramami hexagramu.

Veštenie s knihou premien má zvláštnu podobu. Nedefinuje presné odpovede, skôr učí konkretizovať otázku, hľadať jej možné riešenia, povzbudzuje rozumové súvahy. I-ťing pomáha nájsť kľúč k riešeniu rôznych životných situácií, podporuje rozhodovanie.

Rozhodujete sa a potrebujete pomôcť?

Nemusíte práve študovať Knihu premien a hľadať skrytý zmysel v jej hexagramoch. Obdobnú službu vám môžu ponúknuť aj naši profesionálni veštci.

Niektorí pracujú s Knihou premien, ďalší využívajú tarotové, cigánske, výkladové či iné karty. Niektorí pracujú s kyvadlom a iný zase s krištáľovou guľou. Vždy sa však môžete tešiť z toho, že získate oporu pre svoje rozhodovanie, informácie, ktoré potrebujete k vyriešeniu situácie, v ktorej sa práve nachádzate.

veštice online